فرم درخواست شرکت های متقاضی استقرار در ناحیه نوآوری


مشخصات رئیس هیات مدیره:


پسوندهای مجاز: jpg, jpeg, png, gif, bmp, wbmp, ico, doc, docx, pdf, txt, text, xls, xlsx, ppt, pptx

مشخصات مدیر عامل:


پسوندهای مجاز: jpg, jpeg, png, gif, bmp, wbmp, ico, doc, docx, pdf, txt, text, xls, xlsx, ppt, pptx

پسوندهای مجاز: jpg, jpeg, png, gif, bmp, wbmp, ico, doc, docx, pdf, txt, text, xls, xlsx, ppt, pptx

فیلدهای ستاره دار (*) اجباری می باشند.