سه شنبه, ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ۰۸:۵۴ ۲۰
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
چچ
2K3ZhCDZhdiz2KbZhNmHINiv2LEg2K3ZiNiy2Ycg2KjZh9ix2Ycg2KjYsdiv2KfYsdmKINmC2LfYp9ix2LTZh9ix2Yo=

حل مسئله در حوزه بهره برداری قطارشهری

جلسه توجیهی تشریح و تبیین جنبه های مختلف مساله سیستمِ اطلاع رسانی مسافر (PIS) خطِ دو قطار شهری مشهد از سلسه جلسات حل مسئله برگزار شد.

جلسه توجیهی تشریح و تبیین جنبه های مختلف مساله سیستم اطلاع رسانی مسافر (PIS) خط دو قطار شهری مشهد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان مرکز نوآوری شهری و شرکت بهره برداری قطارشهری برگزار گردید، به بیان عملکرد و جنبه های مختلف سیستم PIS پرداخته شد و سیر تحول آن از نمایش اطلاعات ایستگاه در سردرب های قطار، تابلو های روان نمایشی و سپس مانیتورهای اطلاع رسانی موجود در رام های قطار مورد برررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه سیستم موجود در خط دو وارداتی بوده و برنامه اصلی آن در اختیار نمی باشد، این موضوع بعنوان یک مساله مطرح و مقرر گردید در جلسات حل مساله شیوه های متنوع اطلاع رسانی به مسافران بصورت بارش فکری احصاء و بهترین روش برای اجرا انتخاب گردد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1820947329203
Qt: 2.2076683044434