یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۴۰ ۱۲۴
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
چچ
2YXYr9mK2YDYsSDZhdix2YPZgNiyINmG2YDZiNii2YjYsdmKINi02YfYsdmKINmF2LTZh9ivINio2YrYp9mGINmD2LHYrw==

مدیـر مرکـز نـوآوری شهری مشهد بیان کرد

شـهرداری می توانـد بهتریـن سـازمان بـرای اتصـال بین شرکت هـای دانش بنیان بـه یکدیگـر باشـد

به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری مشهد، غلامرضاعبـاس زاده بـا اشـاره بـه نقـش سـازمان دهنده شـهرداری در فعالیت هـای نوآورانـه گفـت: هم اکنـون سـازمان های مختلفـی در موضـوع نـوآوری و توسـعه شرکت هـای دانش بنیـان در حـال فعالیت انـد و هر کـدام در حیطـه ای جداگانـه فعالیـت می کنند، بااین حال اگر قرار باشـد اکوسیسـتم به هم پیوسـته و مکمـل در شـهر ایجـاد شـود تـا بـا هماهنگـی بیـن فعالیـت ایـن شرکت هـای دانش بنیـان اقدامات کلان در شـهر اجرا شـود، شـهرداری می توانـد بهتریـن سـازمان بـرای اتصـال ایـن شرکت هـا بـه یکدیگـر باشـد تـا سـازمان ها و نهادهـای مختلـف پـای کار بیایند و اقدامـات و فعالیت هایـی انجـام دهنـد کـه در راسـتای یـک چرخـه بزرگ تـر و بـرای حـل معضلات جامعـه باشـد.
کارخانـه نـوآوری، درگاه واحد برای ارائه خدمـات نوآورانه
عبـاس زاده در ترشیـح کارکرد کارخانه نوآوری در حل معضلات حاشـیه شـهر، افـزود: مشـکلات و معضـلات زیـادی در شـهر داریـم کـه بـا سـوق دادن گروه هـای نـوآور بـه ارائـه راهبردهـای خلاقانـه، حل شـدنی اسـت و کارخانه نوآوری این بسـتر را ایجـاد کرده اسـت تـا مدیران شـهری بـا مراجعه بـه ایـن مـکان، خدمـات نوآورانـه و دانش بنیـان مورد نیازشـان را بـا اسـتفاده از شرکت هـای نـوآور دریافـت کننـد و به نوعـی کارخانه نـوآوری درگاهـی واحـد بـرای بهره منـدی از خدمـات شرکت هـای نـوآور در رفـع معضلات موجـود در شـهر اسـت.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8646027247111
Qt: 1.6624455451965