چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۷:۴۹ ۱۰۹
طبقه بندی: رویدادها
چچ
اطلاعیه شماره هشت نوساخته ها

اطلاعیه شماره هشت نوساخته ها

نتایج مرحله دوم داوری جشنواره ملی نوساخته‌ها (بخش ارسال ماکت‌های آثار منتخب مرحله‌ی اول)

پس از داوری مرحله‌ی دوم (ارسال ماکت) که با حضور داوران محترم جشنواره در تاریخ ۱۶ آبان ماه برگزار گردید، آثار جهت اجرا و مکان‌یابی به کمیته‌ی فنی جشنواره معرفی شد. جلسه‌ی کمیته‌ی فنی در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۹۸ تشکیل و آثار جشنواره نوساخته‌ها (منتخب هیات داوران) توسط این کمیته‌ برای جانمایی انتخاب و تعداد تقریبی مورد نیاز پروژه (۱۹ اثر) بررسی گردید.
شماره‌ی آثار و کد رهگیری شرکت‌کنندگان ۱۹ اثر منتخب (بدون اولویت) جهت دعوت به آنالیز فنی و اجرایی به شرح زیر می‌باشد:
کد شرکت‌کننده- شماره اثر در داوری
اثر شماره ٣٣- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۹۵۰۸۱۷
اثر شماره ۳۹- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۶۷۴۱۱۷
اثر شماره ۵۰- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۰۵۰۱۰۶
اثر شماره ۸۴- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۲۳۳۷۳۵
اثر شماره ۸۹- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۲۳۳۷۳۵
اثر شماره ۱۱۷- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۵۶۹۰۱۹
اثر شماره ۱۲۶- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۸۲۶۶۰۹
اثر شماره ۱۲۹- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۷۷۵۹۲۳
اثر شماره ۱۵۴- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۹۲۷۳۷۱
اثر شماره ۱۵۵- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۲۰۰۴۲۴
اثر شماره ۱۷۳- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۱۲۰۱۹۴
اثر شماره ۲۲۴- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۱۸۲۹۶۹
اثر شماره ۲۵۶- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۷۷۵۲۳۷
اثر شماره ۲۵۹- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۷۶۱۴۲۲
اثر شماره ۲۶۱- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۵۹۴۴۷۶
اثر شماره ۲۶۲- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۱۲۴۵۲۱
اثر شماره ۲۶۴- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۹۴۴۹۲۳
اثر شماره ۲۶۷- کد رهگیری تیم شرکت کننده ٨۴۴۹۷۸
اثر شماره ۳۰۰- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۳۵۹۵۲۴
واجدین شرایط پس از اصلاحات پیشنهادی و نظرات داوران که از طریق دبیرخانه به طراحان محترم منتقل می‌گردد، نسبت به برگزاری جلسات فنی شامل بررسی تکنیک ساخت، هزینه ها و جانمایی و تکثر آثار دعوت خواهند شد.
دبیرخانه‌ی جشنواره از نظم، مشارکت و همراهی طراحان حرفه‌ای، دانشگاه‌های سراسر ایران و دقت نظر داوران و کمیته‌ی فنی، کمال تشکر را دارد.

دبیرخانه جشنواره ملی نوساخته ها/۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸