دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۹ ۰۷:۴۶ ۲۵۰
طبقه بندی: مهندسی ارزش
چچ
2YPYp9ix2q/Yp9mHINmH2KfZiiDYp9i12YTZiiDZhdmH2YbYr9iz2Yog2KfYsdiy2LQg2YbYp9mI2q/Yp9mGINiu2K/Zhdin2Kog2LTZh9ix2Yo=

کارگاه های اصلی مهندسی ارزش ناوگان خدمات شهری

مدیریت صحیح یک شهر نیازمند نگاه همه جانبه و موشکافانه در حوزه فعالیتهای اجرایی است تا اینکه زمینه اصلاح روش ها و تقویت توانمندی ها فراهم شود.

محمد سعید اساسی کارشناس شناسایی مسائل سازمانی شهرداری مشهد بیان کرد: کارگاه های اصلی مهندسی ارزش ناوگان خدمات شهری مناطق 13 گانه شهر مشهد مقدس در روز های سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه مورخ 9 تا 11 دی ماه در سالن جلسات دانشگاه علمی کاربردی شهرداری توسط تیم مهندسین مشاور ایده گستر بارثاوا و با حضور مدیران، مسئولین و کارشناسان اداره کل هماهنگی و نظارت خدمات شهری، سازمان مدیریت پسماند، معاونت خدمات شهری، مناطق شهرداری و مرکز پژوهش و نوآوری معاونت برنامه ریزی برگزار خواهد شد.

اساسی اظهار کرد پیش تر از کارگاه اصلیِ مطالعات مدیریت ارزش بهره وری ناوگان خدمات شهری بر مناطق 13 گانه انجام شد که در این مرحله، تیم راهبری ارزش، افراد مرتبط با پروژه را شناسایی کرده و با برگزاری جلسات با آنها، علاوه بر دریافت اطلاعات موجود طرح و اطلاعات طرح های مرتبط با مطالعه، افراد کلیدی برای حضور در کارگاه را شناسایی و با دریافت اطلاعات، گزارشی تحت عنوان گزارش پیش مطالعه تهیه و به اعضا برای کارگاه اصلی تقدیم کرده است.

قابل به ذکر است که اولین بار مهندسی ارزش در سال 1379در متن قانون برنامه سوم توسعه قرارگرفت. تأثیر اجرای مهندسی ارزش برروی پروژه ها موجب آن شد تا در دهه هشتاد دستگاه های حاکمیتی و اجرائی کشور، هر یک با وضع دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با مهندسی ارزش، اجرای آن را برروی پروژه های خود لازم الاجرا کنند. قوانین مرتبط با مهندسی ارزش در کشور را میتوان به 4 بخش عمده تقسیم بندی کرد.

1. قوانین برنامه توسعه

2. قوانین بودجه سالانه

3. قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

4. قوانین داخلی وزارتخانه ها و سازمان ها.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 1.2552572886149
Qt: 0.7593138217926