دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۲۱ ۲۲۶
طبقه بندی: مهندسی ارزش
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YPYp9ix2q/Yp9mHINmH2KfZiiDZhdmH2YbYr9iz2Yog2KfYsdiy2LQ=

برگزاری کارگاه های مهندسی ارزش

پیش کارگاه مهندسی ارزش ناوگان خدمات شهری و کارگاه فاز توسعه مهندسی ارزش تقاطع غیرهمسطح مجیدیه - آیت الله رفسنجانی در این هفته برگزار خواهد شد.

پیش کارگاه مهندسی ارزش ناوگان خدمات شهری و کارگاه فاز توسعه مهندسی ارزش تقاطع غیرهمسطح مجیدیه - آیت الله رفسنجانی در این هفته برگزار خواهد شد.

محمد سعید اساسی اظهار کرد در روز سه شنبه 22 مهر 1399 پیش کارگاه مهندسی ارزش ناوگان خدمات شهری با حضور مدیران، رئیسان ادارات و مسئولین حوزه ی خدمات شهری، مطالعات، مدیریت پسماند و اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری برگزار خواهد شد.

اساسی همچنین عنوان کرد در روز چهارشنبه مورخ 23 مهر 1399 کارگاه فاز توسعه مهندسی ارزش تقاطع غیرهمسطح آیت الله هاشمی رفسنجانی - مجیدیه که قبل تر از آن کارگاه های اصلی در شهریور ماه انجام شده بود، برگزار می گردد و رئیسان ادارت، خبرگان و کارشناسان نسبت به توسعه ی ایده های ارسالی اقدام خواهند نمود.

لازم به ذکر است که مهندسی ارزش ناوگان خدمات شهری توسط مهندسین مشاور ایده گستر بارثاوا و مهندسی ارزش تقاطع غیرهمسطح مجیدیه - آیت الله رفسنجانی توسط مهندسین مشاور طرح راه ابریشم انجام می پذیرد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.0052979787191
Qt: 1.9277963638306