دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۳۸ ۴۳۴
طبقه بندی: مهندسی ارزش
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YPYp9ix2q/Yp9mHINmF2YfZhtiv2LPZiiDYp9ix2LLYtCDYrti3IDMg2YLYt9in2LEg2LTZh9ix2Yo=

برگزاری کارگاه مهندسی ارزش خط 3 قطار شهری

کارگاه مهندسی ارزش خط 3 قطارشهری با حضور عوامل کارفرما، نمایندگان مشاورین ایستگاه ها، ذی نفعان پروژه و با هدایت "مهندسین مشاور طرح راه ابریشم" برگزار گردید.

کارگاه مهندسی ارزش خط 3 قطارشهری با حضور عوامل کارفرما، نمایندگان مشاورین ایستگاه ها، ذی نفعان پروژه و با هدایت "مهندسین مشاور طرح راه ابریشم" برگزار گردید.
در این کارگاه ها که در سالن کنفرانس شرکت قطارشهری و در دو روز به صورت متمرکز به انجام رسید، یک تیم حدودا ۲۰ نفره از مرتبطین و مطلعین پروژه، گام به گام فازهای مهندسی ارزش را پیاده سازی کرده و به بهبود شاخص ارزش در این مطالعه کمک کردند.
این کارگاه ها به صورت برخط و ویدئو کنفرانس همزمان در دفتر مشاور محترم رهپویان در تهران نیز دنبال شد و در نهایت ایده های برتر امتیازگیری، ارزیابی و توسعه داده شد تا پس از جمع بندی های نهایی توسط مشاور طرح راه ابریشم، جهت کاربست تحویل حوزه ی بهره بردار گردد.
تکنیک مهندسی ارزش در هفت سال اخیر منجر به ذخیره ی منابع مالی و نیز بهبود بهره وری پروژه های بسیار زیادی در شهرداری مشهد شده است.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 22.373740037282
Qt: 0.38462519645691