یکشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۳ ۴۵۳
طبقه بندی: رویدادها
چچ
2K/Yp9mI2LHZiiDYsdmI2YrYr9in2K8g2KfZitiv2Ycg2b7Ysdiv2KfYstmKINiz2KfYstmF2KfZhiDZvtin2LHZg9mH2Kcg2Ygg2YHYttin2Yog2LPYqNiyINio2LHar9iy2KfYsSDYtNiv

داوری رویداد ایده پردازی سازمان پارکها و فضای سبز برگزار شد

داوری رویداد ایده پردازی سازمان پارکها و فضای سبز برگزار گردید...

داوری رویداد ایده پردازی سازمان پارکها و فضای سبز در تاریخ 22 اردیبهشت ماه با 40 شرکت کننده به صورت آنلایسن برگزار گردید. ایده پردازن در مقابل 4 داور از مرکز نوآوری شهری، سازمان پارکها و فضای سبز و شتابدهنده آران، ایده های خود را ارایه نمودند. ایده های برتر با توجه به آرای داوران انتخاب شد که اسامی افراد ارایه دهنده ایده ها به ترتیب آرا به شرح زیر می باشند:

1- محمد حکمت (ایده آبیاری هوشمند فضای سبز)

2- احسان تیموری (ایده پیاده رو با آسفالت متخلخل)

3- عظیمه رمضانی (ایده مشارکت اجتماعی در حفظ و توسعه فضای سبز)

منبع:
آدرس کوتاه شده: