سه شنبه, ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۲۸ ۳۱۳
طبقه بندی: اکو سیستم استارتاپی
سطح برگزاری: استانی
چچ
2obZh9in2LHYtNmG2KjZhyDZh9in2Yog2YXYtNin2YjYsdmHINin2YrYjCA4INis2YTYs9mHINmF2LTYp9mI2LHZhyAzMCDYr9mC2YrZgtmHINin2Yo=

چهارشنبه های مشاوره ای، 8 جلسه مشاوره 30 دقیقه ای


با مشاوره
سجاد زارع؛ هم بنیانگذار و مدیرعامل سایت ساز سی فایو
موضوعات مشاوره: بازاریابی دیجیتال/سیستم سازی
حامد تدین؛ مشاور امور مالی، مالیاتی و حسابداری شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان
موضوعات مشاوره: امور مالی و مالیاتی/بیمه

کارخانه نوآوری مشهد

ششم بهمن ماه 1400

از ساعت 13 تا 15:30

هزینه شرکت در جلسات مشاوره توسط کارخانه نوآوری تامین شده است.

ثبت نام: b2n.ir/4shanbe-5

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پایان: چهارشنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
عناوین نشست ها:

هزینه شرکت در جلسات مشاوره توسط کارخانه نوآوری تامین شده است.

ثبت نام: b2n.ir/4shanbe-5

گالری تصاویر
No Cache
Gt: 4.5845794677734
Qt: 1.0569305419922