سه شنبه, ۲۸ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۴۹ ۲۱۵
طبقه بندی: اکو سیستم استارتاپی
سطح برگزاری: استانی
چچ
2obZh9in2LHYtNmG2KjZhyDZh9in2Yog2YXYtNin2YjYsdmHINin2YrYjCA4INis2YTYs9mHINmF2LTYp9mI2LHZhyAzMCDYr9mC2YrZgtmHINin2Yo=

چهارشنبه های مشاوره ای، 8 جلسه مشاوره 30 دقیقه ای

چهارشنبه های مشاوره ای، 8 جلسه مشاوره 30 دقیقه ای

با مشاوره

بهزاد متقی (مدیر محصول اپلیکیشن و وب سایت آخرین خبر)

آرش ماهر (مدیر محتوا و بازاریابی آژانس ماموت)

چهارشنبه 29 دی ماه 1400 از ساعت 13 تا 15:30

کارخانه نوآوری مشهد

هزینه شرکت در جلسات مشاوره توسط کارخانه نوآوری تامین شده است.

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان: چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
عناوین نشست ها:

مدیریت و توسعه چابک محصول - شناخت مشتراین/بررسی و آزمون تمایل مشتری MVP

بازاریابی دیجیتال

ثبت نام:

b2n.ir/4shanbe-4

گالری تصاویر
No Cache
Gt: 4.0516193707784
Qt: 3.1445543766022