سه شنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۲۹ ۲۳۸
طبقه بندی: اکو سیستم استارتاپی
سطح برگزاری: استانی
چچ
2obZh9in2LHYtNmG2KjZhyDZh9in2Yog2YXYtNin2YjYsdmHINin2YrYjCA4INis2YTYs9mHINmF2LTYp9mI2LHZhyAzMCDYr9mC2YrZgtmHINin2Yo=

چهارشنبه های مشاوره ای، 8 جلسه مشاوره 30 دقیقه ای

موضوع مشاوره: بازاریابی دیجیتال، توسعه کسب و کار

با مشاوره

حامد سعیدی

دانیال اعلمی دوست

چهارشنبه 15 دی ماه 1400 از ساعت 14 تا 16:30

کارخانه نوآوری مشهد

هزینه شرکت در جلسات مشاوره توسط کارخانه نوآوری تامین شده است.

یک درخواست مشاوره

هرکاربر می‌تواند تنها برای یک جلسه رایگان 30 دقیقه‌ای درخواست مشاوره ثبت کند، در غیر اینصورت اولین درخواست برای کاربر در نظر گرفته خواهد شد.

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان: چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
عناوین نشست ها:

ثبت نام

b2n.ir/j98615


No Cache
Gt: 1.3329032262166
Qt: 0.99217796325684