سه شنبه, ۰۷ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۰۲ ۱۶۰
طبقه بندی: اکو سیستم استارتاپی
سطح برگزاری: استانی
چچ
2KjYp9mK2K8g2YfYp9mKINis2LDYqCDZhtmK2LHZiNmKINin2YbYs9in2YbZig==

باید های جذب نیروی انسانی

کارگاه حضوری

باید های جذب نیروی انسانی

با ارائه مصطفی پورعلی

روش صحیح نوشتن آگهی استخدام

مذاکرات و قراداهای کارآموزی

مذاکرات کار آزمایشی

قراردادهای NDA و NCA

9 دی ماه 1400 از ساعت 14 تا 16:30

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۰۹ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان: پنجشنبه, ۰۹ دی ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
No Cache
Gt: 1.4748539924622
Qt: 1.1878938674927