سه شنبه, ۰۷ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۵۰ ۲۴۶
طبقه بندی: اکو سیستم استارتاپی
سطح برگزاری: استانی
چچ
2obZh9in2LHYtNmG2KjZhyDZh9in2Yog2YXYtNin2YjYsdmHINin2YrYjCDZh9i02Kog2KzZhNiz2Ycg2YXYtNin2YjYsdmHIDMwINiv2YLZitmC2Ycg2KfZig==

چهارشنبه های مشاوره ای، هشت جلسه مشاوره 30 دقیقه ای

چهارشنبه های مشاوره

8 جلسه مشاوره 30 دقیقه ای

هزینه شرکت در جلسات مشاوره توسط کارخانه نوآوری تامین شده است.

یک درخواست مشاوره

هرکاربر می‌تواند تنها برای یک جلسه رایگان 30 دقیقه‌ای درخواست مشاوره ثبت کند، در غیراینصورت اولین درخواست برای کاربر در نظر گرفته خواهد شد.

آقای دخانیان دارای محدودیت پنج جلسه رایگان و آقای جاهدی دارای محدودیت سه جلسه رایگان می‌باشند. در صورتی که برای هر مشاور تعداد جلسات به حد نصاب برسد، شما در لیست انتظار قرار خواهید گرفت.

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۰۸ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان: چهارشنبه, ۰۸ دی ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
محورهای رویداد:

توسعه کسب و کار

بیزینس پلن

بازاریابی و فروش

اصول و فنون مذاکره

مدیریت ارتباط با مشتری

عناوین نشست ها:

ثبت نام

b2n.ir/j98615

سخنرانان:

فریبرز دخانیان

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰

علی جاهدی

از ساعت ۱۵ تا ۱۷

گالری تصاویر
No Cache
Gt: 2.3992247581482
Qt: 1.4947140216827