دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۹ ۸۶۶
طبقه بندی: کسب و کار
چچ
2YXYs9in2YTZhyDZh9in2Yog2KfZgtiq2LXYp9ivINmIINiz2LHZhdin2YrZhyDar9iw2KfYsdmKINi02YfYsdmK

مساله های اقتصاد و سرمایه گذاری شهری

مسئله های حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری

  1. عدم تنوع در شیوه های مختلف سرمایه گذاری و جذب سرمایه
  2. عدم شناسایی شیوه بهره برداری مناسب از فضاهای تجاری بلااستفاده
نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
No Cache
Gt: 1.1845812797546
Qt: 0.58790707588196