مشاهده مشخصات سازمان

مرکز نوآوری شهرداری مشهد

آدرس : مشهد مقدس، بوستان کوهسنگی، مرکز نوآوری شهری
تلفن : ۰۵۱-۳۱۲۹۱۸۳۱/۳۲/۳۳/۳۵
پست الکترونیک : innovation@mashhad.ir